روند پذیرش در پارک (واحدهای فناور رشدیافته)

1- درخواست کتبی متقاضی

2- ارائه فرم درخواست اولیه استقرار در پارک

3- بررسی طرح توسط داوران متخصص

4- در صورت تأیید داور مدارک لازم جهت بررسی در شورای پارک ارائه شود.

5- بررسی درخواست پذیرش در شورای پارک

6- اعلام پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید


 

روند پذیرش در مراکز رشد (شخص متقاضی)

1- درخواست کتبی متقاضی

2- ارائه فرم درخواست اولیه پذیرش و خلاصه طرح

3- بررسی درخواست در کمیته پذیرش

4- بررسی طرح توسط داوران متخصص (در صورت تأیید در کمیته پذیرش)

4- در صورت تأیید داور مدارک لازم جهت بررسی در شورای مرکز رشد ارائه شود.

5- بررسی درخواست پذیرش در شورای مرکز رشد

6- اعلام پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید


 

روند پذیرش در مراکز رشد (شرکت متقاضی)

1- درخواست کتبی شرکت

2- ارائه فرم درخواست اولیه پذیرش و خلاصه طرح

3- بررسی درخواست در کمیته پذیرش

4- بررسی طرح توسط داوران متخصص (در صورت تأیید در کمیته پذیرش)

4- در صورت تأیید داور مدارک لازم جهت بررسی در شورای مرکز رشد ارائه شود.

5- بررسی درخواست پذیرش در شورای مرکز رشد

6- اعلام پذیرش یا عدم پذیرش به شرکت

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنیدفرم های تسهیلات رشد یافته

  فرم تهيه طرح كسب و كار(BP)

 

  کاربرگ درخواست تسهیلات

 

  گزارش هزینه کرد و پیشرفت کار دریافت تسهیلات

 

  لیست مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات


    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید


 

فرم های تسهیلات رشد

 

  فرم تهيه طرح كسب و كار(BP)

 

  کاربرگ درخواست تسهیلات

 

  گزارش هزینه کرد و پیشرفت کار دریافت تسهیلات

 

  لیست مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات

 

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید


 

فرم های تسهیلات هسته


فرم تهيه طرح كسب و كار(BP)

 

  کاربرگ درخواست تسهیلات

 

  گزارش هزینه کرد و پیشرفت کار دریافت تسهیلات

 

  لیست مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات

 

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید

 


فرم خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

  فرم خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی