واحدهایي كه به صورت تيم فناوري و يا با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه كسب و كار با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعه ، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال و مديريت فناوری، ارائه خدمات تخصصی كسب و كار (از فناوري تا بازار) در جهت تجاری­ کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­ نمایند. اين واحدها شامل شرکت­های خصوصی، هسته­ هاي فناور و واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع مي­باشند.